Všeobecné obchodní podmínky pro prodej reklamního prostoru na LUXUS.cz

1. Vymezení pojmů

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) vydává společnost Breaking News s.r.o. se sídlem Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, IČ: 06877435 jako poskytovatel Služeb. (dále jen „Poskytovatel“)

1.2. Objednavatelem (dále jen „Objednavatel“) je fyzická nebo právnická osoba, které Poskytovatel poskytuje Služby na základě kupní smlouvy či objednávky.

1.3. Smluvními stranami (dále jen „Smluvní strany“) jsou Poskytovatel a Objednavatel.

1.4. Uživatelem (dále jen „Uživatel“) je fyzická osoba, která využívá internetové prostředí k vyhledávání informací, produktů nebo služeb.

1.5. Služby (dále jen „Služby“) poskytované Poskytovatelem Objednavateli za podmínek dojednaných ve Smlouvě a těchto Podmínkách a v rozsahu sjednaných ve Smlouvě.

1.6. Smlouva o používání Služeb (dále jen „Smlouva“) je smlouva uzavřena mezi Smluvními stranami písemně, e-mailu nebo telefonicky, která upravuje podmínky poskytování Služeb Poskytovatelem Objednavateli. Za uzavření Smlouvy se považuje rovněž potvrzení Objednávky Objednavatelem.

1.7. Objednávka předkládaná Poskytovatelem Objednavateli je závazná a její potvrzení Objednavatelem se považuje za ekvivalent k uzavření Smlouvy.

1.8. Reklamními plochami (dále společně jen „Reklamní plochy“ a jednotlivě „Reklamní plocha“) se rozumí plochy určené pro zobrazování reklamních sdělení. Výběr Reklamních ploch je upřesněn v Objednávce.

1.9. Reklamní kampaní (dále je „Reklamní kampaň“) je zprostředkování zobrazení reklamního sdělení v rámci Reklamních ploch, s cílem zajistit Objednavateli smluvené plnění dle Smlouvy dle smluvené strategie, respektive zajistit Objednavateli smluvené reklamní plnění.

 

2. Platnost a doba trvání Smlouvy

2.1. Smlouva je platně uzavřena, došlo-li k dohodě Smluvních stran o jejích podstatných náležitostech (tzn. o poskytování určité Služby Poskytovatelem Objednavateli od určité doby za určitou Cenu) a tato Smlouva je akceptována oběma Smluvními stranami. Pokud se tyto Podmínky odvolávají v jednotlivých ustanoveních na den uzavření Smlouvy, rozumí se tímto dnem den jejího platného uzavření dle předchozí věty, a ne den účinnosti Smlouvy dle článku 2 odst. 2.2. Podmínek.

2.2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na smluvně stanovený počet týdnů ode dne spuštění Reklamní kampaně, či je vázaná na splnění Služby ve sjednaném rozsahu. Den spuštění Reklamní kampaně uveden ve Smlouvě je dnem účinnosti Smlouvy.

2.3. Přijetím návrhu Poskytovatele na uzavření Smlouvy Objednavatel potvrzuje, že se obeznámil s těmito Podmínkami a souhlasí s nimi.

2.4. Smlouva, včetně těchto Podmínek, které jsou její nedílnou součástí, představuje úplné smluvní ujednání mezi Smluvními stranami upravující používání Služeb a nahrazuje v plném rozsahu jakákoliv jiná předchozí ústní, emailová a písemná ujednání Smluvních stran, týkající se Služeb.

2.5. Veškeré dodatky a změny týkající se Smlouvy musí být sjednány písemně dohodou Smluvních stran, s výjimkou jednostranných právních úkonů, jež právní předpisy, Smlouva nebo Podmínky vyhrazují jedné straně.

2.6. Závazky obou Smluvních stran obsažené v této Smlouvě trvají i po uplynutí sjednané doby trvaní Smlouvy. To platí zejména o povinnosti Objednavatele uhradit Poskytovateli sjednanou Cenu a úrok z prodlení dle článku 4. Podmínek a odstupné

2.7. Poskytovatel je oprávněn v závislosti od změn příslušných právních předpisů nebo své obchodní politiky nebo na základě rozhodnutí vedení Poskytovatele změnit nebo úplně nahradit tyto Podmínky (dále jen „změna“). Tuto změnu Poskytovatel zveřejní na webové stránce spolu s určením její platnosti a účinnosti, přičemž zveřejnění Poskytovatel zabezpečí nejpozději v den účinnosti změny. Pokud Objednavatel nesouhlasí se změnou Podmínek, je povinen svůj nesouhlas písemně oznámit nejpozději do 30 dnů ode dne platnosti Podmínek.

2.8. Pokud se Poskytovatel a Objednavatel nedohodnou jinak, mají právo ukončit vzájemné závazkové vztahy a vyrovnat své vzájemné pohledávky. Pokud Objednavatel ve výše uvedené lhůtě neoznámí Poskytovateli svůj nesouhlas se změnou Podmínek, platí, že se změnou souhlasí a vzájemné vztahy Poskytovatele a Objednavatele se ode dne účinnosti změny řídí změněnými Podmínkami.


3. Předmět Smlouvy

3.1. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Objednavateli Služby za podmínek dojednaných ve Smlouvě a těchto Podmínkách a závazek Objednavatele zaplatit Poskytovateli Cenu. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré analýzy provedené Poskytovatelem v rámci Služeb jsou interními úkony Poskytovatele a nejsou předávány Objednavateli, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně výslovně jinak. 

3.2. Služby týkající se textů a klíčových slov jsou zahrnuty v Ceně pouze pro jazyky: čeština, slovenština. Pokud bude součástí Reklamní kampaně text/slovo v jiném jazyce, bude příplatková cena předmětem zvláštního ujednání Smluvních stran, s čím Objednavatel souhlasí.

3.3. Objednavatel výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn využívat pro naplnění předmětu činnosti Smlouvy částečně nebo zcela služeb třetí strany, za výsledek však odpovídá jako by služby poskytoval sám.

 

4. Cena

4.1. Cena je cenou smluvní

4.2. Pokud reklamní kampaň trvá déle než jeden měsíc, může být na konci každého kalendářního měsíce vyúčtována a vyfakturována poměrná část celkové ceny kampaně podle skutečně poskytnutého plnění, se dnem uskutečnění zdanitelného plnění poslední kalendářní den v měsíci a zbytek bude doúčtován po doběhnutí kampaně, kdy za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den realizované doby kampaně.

4.3. Cena je splatná 14 dní od data vystavení faktury (pokud není dohodnuto jinak). Za datum úhrady Ceny se počítá datum připsání fakturované částky na bankovní účet Poskytovatele, jenž je uveden ve Smlouvě.

4.4. V případě prodlení Objednavatele se zaplacením Ceny (nebo některé její složky), je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednavateli úrok z prodlení ve výši 8% p.a. z dlužné částky a náklady spojené s vymáháním pohledávky.

4.5. Objednavatel uděluje souhlas Poskytovateli k zasílání faktur (daňových dokladů) v elektronické podobě ve smyslu ustanovení § 26, odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, a to formou zasílání faktury (daňového dokladu) elektronickou poštou v elektronické podobě. Elektronicky vyhotovené faktury jsou Smluvními stranami považovány za plnohodnotné faktury.

4.6. Provozovatel je vždy oprávněn žádat zálohu nebo platbu předem. Příslušná částka musí být připsána na jeho účet nejpozději 1 den před zahájením reklamní kampaně. V případě, že platba nebude provedena, není Poskytovatel povinen kampaň zahájit či realizovat.

4.7. V případě barterových kampaní jsou logistické poplatky a povinnosti v režii objednavatele. A produkty zašle na aktuální doručovací adresu nejpozději v den uveřejnění prvního mediálního výstupu. 

4.8. V případě, že objednavatel poruší svou povinnost dle bodu 4.7. vzniká právo Poskytovateli naúčtovat Objednavateli jednorázový administrativní poplatek 10 000 Kč bez DPH se splatností 7 dní, s čímž Objednavatel souhlasí. Zároveň Objednavatel souhlasí s pozastavením vydávání dalších mediálních výstupů.

4.9. Storno objednávky je možno provést pouze písemně doporučenou poštou na aktuální doručovací adresu

a) do 14 dnů (včetně) od objednání bez storno poplatku

b) nad 14 dnů od objednání je stanoven storno poplatek ve výši 100% ceny zrušené kampaně.

4.10. V případě barterového obchodu se při storno objednávky postupuje tak, že se cena objednávky převede na finance, a dále se postupuje dle bodu 4.9. 


5. Odpovědnost za vady

5.1. Objednavatel je povinen průběžně kontrolovat chod Reklamní kampaně a případnou vadu písemně uplatnit u Poskytovatele ve lhůtě 5 dnů od zjištění vady, nejpozději však do posledního dne běhu Reklamní kampaně, jinak jeho nárok z vad zaniká.

5.2. Reklamní kampaň má vady v případech, když odkaz směřuje na nesprávnou doménu v důsledku chyby na straně Poskytovatele.

5.3. V případě, že Objednavatel uplatní vadu v souladu s článkem 5.1. Podmínek, bude tato vada odstraněná opravou Reklamní kampaně. Jestliže se však ukáže, že vada Reklamní kampaně je neopravitelná nebo, že s její opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, bude vada odstraněná dodáním náhradního plnění Objednavateli v objemu reklamované vady, s čímž Objednavatel souhlasí.

5.4. Poskytovatel neodpovídá za vady Reklamní kampaně, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu Objednavatelem k spuštění Reklamní kampaně v případě, že Poskytovatel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nemohl zjistit nebo na ně Objednavatele upozornil a Objednavatel na jejich použití trval. Poskytovatel rovněž neodpovídá za vady způsobeny dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednavatelem, jestliže Poskytovatel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednavatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Poskytovatel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

5.5. Poskytovatel může paralelně měřit výkon Reklamních ploch pomocí nástrojů třetích stran.

5.6. V případě, že Objednavatel písemně neinformoval Poskytovatele o změnách ovlivňujících chod Reklamní kampaně bez zbytečného odkladu po jejich vzniku, Poskytovatel neodpovídá za vady či škodu způsobenou Objednavateli v důsledku těchto změn.

 

6. Spuštění a průběh Reklamní kampaně

6.1.a Ke spuštění Reklamní kampaně Poskytovatelem dojde v termínu 14 dní po objednání, nebo

(i) ihned, pokud s tím Objednavatel výslovně souhlasí

(ii) na uvážení Poskytovatele v rámci projektu (speciál/seriál)

(iii) v termínu písemně potvrzeným oběma stranami

6.1.b Pokud objednavatel nedodá podklady před zahájením kampaně, nebo se stane v průběhu kampaně nekontaktní, resp.: nereguje na upomínku ze strany Poskytovatele ve lhůtě 5 dnů, kampaň může začít dle bodu 6.1.a.(i) nebo 6.1.a.(ii) a zároveň lze pro kampaň užít veřejně dostupné informace s čím Objednavatel souhlasí. 

6.2. Délka Reklamní kampaně je stanovená Objednavatelem ve Smlouvě dle podmínek jednotlivých Služeb definovaných Poskytovatelem. Na základě technických omezení používaných reklamních systémů se za dodání poskytované Služby považuje dosažení hranice minimálně 98 % jejího plnění. 


7. Práva Poskytovatele

7.1. Objednavatel je oprávněn v průběhu kampaně změnit podklady. Nové podklady je zadavatel zástupci povinen poskytnout nejméně dva pracovní dny před jejich požadovaným nasazením. Poskytovatel si vyhrazuje právo vrátit zadavateli reklamní podklady k přepracování, zejména pokud se jedná o agresivní reklamní formáty, erotickou reklamu, klamavou reklamu i jiným způsobem obsahově nevhodnou reklamu. Odmítnuty budou veškeré objednávky a/nebo podklady, u nichž na straně Poskytovatele vznikne důvodné podezření, že jsou v rozporu s platnou legislativou, dobrými mravy a zvyklostmi, nebo budou v rozporu s obchodními zájmy Poskytovatele, případně budou způsobilé poškodit jeho dobré jméno. Poskytovatel je povinen odmítnutí objednávky a/nebo podkladu písemně oznámit zadavateli. Za písemné oznámení se považuje v tomto případě i elektronická pošta (e-mail). Objednatel by měl respektovat doporučení Sdružení pro internetovou reklamu pro tvorbu internetových reklamních pokladů. Poskytovatel je rovněž oprávněn odmítnout podklady, které obsahují technické nedostatky.

7.2. Pokud se doba běhu Reklamní kampaně protáhne z důvodů stojících na straně Objednavatele nad dobu stanovenou ve Smlouvě, je Poskytovatel oprávněn doúčtovat Objednavateli případné navýšení Ceny dle cen platných na konci původně kalkulovaného období Reklamní kampaně. Odmítnutí tohoto kroku ze strany Objednavatele se považuje za porušení těchto podmínek zvláště závažným způsobem. Důvody stojícími na straně Objednavatele mohou být zejména, avšak nikoli pouze:

(i) zdržení v důsledku včasného nedodání podkladů ze strany Objednavatele,

(ii) pozdní úhrada faktury Poskytovatele,

(iii) Objednavatelem požadované pozdržení Reklamní kampaně v jejím průběhu.

Rozhodným datem počátku Reklamní kampaně je smluvně stanovené datum spuštění Reklamní kampaně Poskytovatelem.

7.3. Poskytovatel má právo spuštění Reklamní kampaně odmítnout, Reklamní kampaň ukončit nebo okamžitě odstoupit od Smlouvy v případě, že není technicky možné Služby Objednavateli poskytnout nebo Objednavatel poruší podmínky sjednané ve Smlouvě a těchto Podmínkách zvláště závažným způsobem, zejména, nikoliv však pouze, pokud

(i) nepředloží dostatečně průkazné doklady o potvrzení své právní subjektivity;

(ii) nastane případ uveden v článku 7. odst. 7.2. Podmínek nebo;

(iii) Poskytovatel má odůvodněné pochybnosti o tom, že Objednavatel bude řádně a včas plnit závazky vyplývající mu ze Smlouvy a těchto Podmínek

 

8. Povinnosti Poskytovatele

8.1. Poskytovatel je povinen připravit a spustit předmětnou Reklamní kampaň dle dohody s Objednavatelem a svého odborného vědomí tak, aby maximálně efektivně řídil Reklamní kampaň Objednavatele.

8.2. V případě, že Poskytovatel změní text reklamního sdělení dle článku 7. odst. 7.1. těchto Podmínek, je povinen zachovat v maximální možné míře původní význam reklamního sdělení Objednavatele.

8.3. Poskytovatel je povinen průběžně sledovat a optimalizovat Reklamní kampaň Objednavatele

8.4. Poskytovatel je povinen provozovat produktovou podporu běžící Reklamní kampaně prostřednictvím mailu, v pracovní dny mezi 9:00 a 15:00

8.5. Poskytovatel je povinen informovat Objednavatele o stavu a běhu Reklamní kampaně pokud si takovou informaci Objednatel vyžádá. A to zejména počet zobrazených stránek po dobu kampaně a proklikovosti reklamních jednotek, pokud Objednavatel výslovně chtěl aby je Poskytovatel počítal.

8.6. Nebude-li možno dokončit Reklamní kampaň v rozsahu plánovaném ve Smlouvě z důvodu stojících na straně Poskytovatele, s výjimkou zásahu vyšší moci, prodlouží automaticky kampaň do té doby než se stanovený rozsah splní.

8.7. Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, jenž vznikne Objednavateli v důsledku porušení povinností Poskytovatele plynoucích mu z těchto Podmínek a právních předpisů platných na území České republiky, a to maximálně do výše uhrazené ceny za služby objednané u Poskytovatele, které se porušení povinnosti týká.

8.8. Poskytovatel nenese odpovědnost za nepřímé nebo následné škody, které případně vzniknou Objednavateli, a to včetně ušlého zisku.

8.9. Objednavatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za technické výpadky a poruchy serverů a zásahu vyšší moci.

8.10. Poskytovatel zasílá reklamní články na obsahovou autorizaci se lhůtou minimálně 7 dní. Objednavatel má možnost nechat v textu udělat úpravy/opravy. Pokud se v dané lhůtě nevyjádří, bere se článek jako bezchybný a autorizovaný s čímž Objednavatel souhlasí. Při domluvě obou stran lze změnit i datum vydání článku. 

 

9. Práva Objednavatele

9.1. Objednavatel má v průběhu Reklamní kampaně právo v rozsahu dohodnutém ve Smlouvě měnit svá klíčová slova a text reklamního sdělení či omezit zobrazovanou plochu. Poskytovatel je povinen požadované změny provést bez zbytečného odkladu v zájmu Objednavatele nejpozději do druhého pracovního dne

9.2. Objednavatel je oprávněn od již uzavřené Smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodu. Objednavatel je v takovém případě povinen zaplatit Poskytovateli poplatky definované v článku 4 odst. 9. těchto Podmínek.  V případě barterového obchodu se cenou rozumí hodnota barteru. 

 

10. Povinnosti Objednavatele

10.1. Objednavatel je povinen při uzavření Smlouvy předat Poskytovateli všechny podklady potvrzující jeho právní subjektivitu.

10.2. Objednavatel je povinen předat Poskytovateli všechny podklady nutné pro běh Reklamní kampaně nejpozději 7 pracovních dní před smluvně stanoveným termínem spuštění Reklamní kampaně.

10.3. Objednavatel je povinen dle pravidel uvedených v předchozím odstavci, dodržovat pravidla funkčnosti stránek, zejména, nikoli však výhradně, nebudou obsahovat vyskakovací okno, automatické přesměrování atd.

10.4. Objednavatel je povinen zajistit, aby jeho reklamní sdělení, stejně jako obsah jeho internetových stránek nebyly v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a souvisejícími předpisy, s dobrými mravy a neporušovaly zájmy třetích osob.

10.5. Zveřejní-li nebo zpřístupní-li Objednavatel informace nebo jiný materiál, který porušuje, nebo je způsobilý porušit práva třetí strany, a to zejména práva autorská, průmyslová práva, práva plynoucí z ochrany osobnosti fyzické osoby, ochrany dobré pověsti právnické osoby, hospodářské soutěže, apod., může Poskytovatel okamžitě ukončit jeho přístup ke Službám. Za veškeré následky jednání Objednavatele dle předešlé věty odpovídá výhradně Objednavatel. Poskytovatel nenese za takové jednání Objednavatele (včetně případné škody tím vzniklé) žádnou odpovědnost. V takovém případě je Objednavatel povinen na výzvu Poskytovatele odškodnit, a to ve výši a termínu Poskytovatelem určeném. Posouzení, jaké informace či materiál, zveřejněný nebo zpřístupněný Objednavatelem, vykazují znaky porušující práva třetích osob, nebo způsobilost zásahu do práv třetích osob, je plně v pravomoci Poskytovatele. Objednavatel se dále zavazuje bezodkladně po obdržení výzvy Poskytovatele nahradit Poskytovateli jakoukoli škodu jím utrpěnou (za podmínek stanovených zejména zákonem č. 513/1991 Sb, Obchodní zákoník, v platném znění a aniž by tím byla dotčena jakákoli jiná práva Poskytovatele podle jiných ustanovení Smlouvy nebo jeho práva založená ustanoveními jiných příslušných právních předpisů) a dále odůvodněné náklady nebo ztráty, které Poskytovatel utrpěl či vynaložil v důsledku porušení práv třetí strany anebo porušení Smlouvy Objednavatelem nebo třetí osobou, za jejíž jednání Objednavatel odpovídá.

10.6. Škodou se rozumí jakýkoliv odůvodněný a prokázaný výdaj, újmu, ztrátu či náklad (včetně nákladů na právní služby a včetně daní), které Poskytovatel vynaloží či utrpí v důsledku porušení práv třetí strany anebo porušení Smlouvy Objednavatelem nebo třetí osobou, za jejíž jednání Objednavatel odpovídá anebo které v tomto důsledku Poskytovatel (včetně jeho přidružených osob, zaměstnanců, zástupců anebo smluvních partnerů) utrpí.

10.7. Objednavatel se povinen se plně seznámit se Službou, kterou objednává.

 

11. Souhlas se zpracováním údajů

11.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 101/2000 Sb.“) je Poskytovatel správcem osobních údajů poskytnutých mu Objednavatelem. Přijetím návrhu Poskytovatele na uzavření Smlouvy Objednavatel uděluje Poskytovateli souhlas ke zpracování osobních údajů, jenž mu sdělí v souvislosti se Smlouvou, pro účely

(i) oprávněného zveřejňování ve všech produktech nabízených Poskytovatelem;

(ii) zasílání nabídek obchodu a služeb Poskytovatelem,

(iii) k uplatňování práv Poskytovatele souvisejících s pohledávkami, a to i po skončení smluvního vztahu

(iv) předání externím dodavatelům služeb (např.: redaktorům) to vše na dobu 30 let od poskytnutí těchto osobních údajů platnosti i po skončení platnosti Smlouvy.

11.2. Objednavatel se zavazuje, že veškeré údaje, které Poskytovateli sdělí v souvislosti se Smlouvou, budou vždy přesné, správné a aktuální.

11.3. Objednavatel souhlasí s opakovaným zveřejňováním svých identifikačních, kontaktních a dalších údajů poskytnutých Poskytovateli na základě Smlouvy i v dalších produktech a službách vydávaných a/nebo nabízených Poskytovatelem a spřízněnými společnostmi ve formě bezplatného záznamu i v případě, že nebude uzavřena na takové zveřejnění smlouva. Objednavatel je oprávněn kdykoliv tento souhlas doporučeným dopisem adresovaným Poskytovateli odvolat. Objednatel souhlasí s odstraněním svých osobních údajů až po dokončení kampaně a jejího doplacení, resp.: ekvivalentu v případě barterového obchodu. 


12. Závěrečná ustanovení

12.1. Před těmito podmínkami má dále přednost písemná smlouva mezi Poskytovatelem a zadavatelem.

12.2. Od kteréhokoliv ustanovení těchto obchodních podmínek je možné se odchýlit písemnou dohodou mezi Objednavatelem a Poskytovatelem.

12.3. Veškeré vztahy neupravené těmito podmínkami nebo dohodou mezi zadavatelem a Poskytovatelem se řídí legislativou platnou na území České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

12.4. Obě Smluvní strany prohlašují, že ke vzniku smluvního vztahu založeného Smlouvou dochází ze svobodné vůle, nikoli v tísni a nikoli za nápadně nevýhodných podmínek.

12.5. V případě, že některá část těchto Podmínek či Smlouvy bude považována za neplatnou nebo v rozporu s platným právním řádem, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti. 

12.6. Všechny hovory do naší společnosti mohou být monitorovány a ukládány.

12.7. Jestliže se jakékoliv ustanovení těchto všeobecných smluvních podmínek stane neplatným nebo neúčinným, ať již zcela nebo z části, nebude to mít vliv na platnost či účinnost zbylých ustanovení. Neplatná či neúčinná ustanovení budou nahrazena platným a účinným ustanovením, které je nejbližší hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Stejné pravidlo se uplatní v případě opominutí či právních mezer.


Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 22.02.2018.