Výstava Mythos? v Museu Montanelli

20. Březen 2023 | Redakce LUXUS.cz | čtenost po 30 dnech je 16083
Konání akce
17. 11. 2022 14:00 - 30. 05. 2023
Místo konání
Nerudova 250/13, 118 01 Praha
Cena vstupenek
100 Kč
Dress Code
Není

MYTHOS? Mýty a jejich symboly očima dvaceti současných i klasických umělců ze sbírky Musea Montanelli

Výstava otevřena od 17. 11. 2022 do 30. 5. 2023

V prostorách muzea budou tentokrát prezentována výhradně díla z vlastní sbírky, a to jak současné, tak klasické umění a umělci, jejichž díla jsou inspirována nejrůznějšími mýty. Jejich obrazy, objekty a artefakty tak v expozici připomenou, jak zásadní roli v našem životě mýty, víra a její symboly hrají. Racionální chápání světa totiž nevytváří dostatečný prostor pro vysvětlení a toleranci tajemství lidských citů. Podobně jako v dávné minulosti animismu, polyteismu a dalším náboženstvím, se i křesťanům zastesklo po křesťanské mystice či židům po chasidismu. Nejrůznější myslitelé, spisovatelé, etnologové, dokonce i psychologové (jako Jung a jeho kolegové) podlehli kouzlu mýtů ve svých bájích, povídkách a pohledu na lidskou duši. Symbolické vyjádření vnitřních zkušeností a psychologických stavů je pouze jedním ze společných rysů vystavených exponátů. Prostřednictvím obrazů a objektů by měla koncepce výstavy vyvolat dojem hlubšího porozumění a pochopení symboliky mýtů samotných hlavně tak, aby dokázala i v divákovi vzbudit na okamžik zájem po hledání souvislostí mezi pradávnem a současností. Vyvolat v něm věčnou lidskou touhu být součástí universa, být součástí dějin, tou nezbytnou a podstatnou veličinou v čase a prostoru, být součástí mýtu samotného. Možná nám mýtus pomáhá uvěřit věčnému přání lidských pokolení, že nežijeme nadarmo, že žijeme věčně, i tomu, že život má smysl, že život posmrtný není pouze smyšlený. Tomu, že zázraky existují. Doba, ve které žijeme také potřebuje mýty, jejichž existence je patrně již součástí našeho genomu. Potřebujeme strážné anděly. Tak, jak tomu bylo v minulosti. Tak, jak tomu bude i v budoucnu. Jednotlivé předměty a umělecká díla nejsou podrobena odbornému bádání. Jsou spíše hledáním vizuálních či psychologických souvislostí. Mezi vybranými díly najdeme velká jména českých a zahraničních umělců, kteří se již nesmazatelně zapsali do dějin světového umění.

Kurátorka: Dadja Altenburg Kohl

Umělci: ANTOINETTE, Buthe Michael, Diviš Alén, Dlouhý Bedřich, Gebauer Kurt, Jakob M., Nitsch Hermann, Percossi Eugenio, Pešta Daniel, Platzer Ignác František, Plný Luboš, Renz Cornelia, Rosenbach Ulrike, Shafir Belle, Sicioldr Bianchi Alessandro, Šimotová Adriena, Štipl Richard, Teichert Kai, Vásquez de la Horra Sandra, Wiesner Adolf a další renesanční a barokní anonymní umělci

Mýtus je krajně složitý kulturní fenomén, který lze pojednávat a vyprávět v rozličných a navzájem se doplňujících perspektivách. Jeho prostřednictvím je možno poukazovat na vzory, dávat smysl světu a lidskému životu. Jeho role při utváření člověka je zásadní. Díky mýtu se již po tisíciletí vynořují příběhy, legendy, eposy a představy o velkolepých událostech. Tím, že mýtus vypráví o vzniku bohů, hrdinů, světa, kosmu a času, často přesahuje člověka. Mýtus vysvětluje věci na základě celku a uvádí člověka do řádu. Mýtus motivuje jedince překonávat překážky, distancovat se od zlého a postavit se vedle mytických hrdinů, aby mohl napodobit jejich činy, povyšuje ho. V krajních případech může však vést i k fanatismu.

Zdá se, že mýtus, stejně jako tradované symboly, nikdy z lidské společnosti nevymizel. Na úrovni osobních zkušeností se mýtus nikdy nevytratil – moderní člověk ho prožívá ve snech, fantaziích i stesku – a to přesto, že si mnohdy svého mytologického jednání není vědom. Mýtus představuje určitý způsob bytí v našem světě a je též pravda, že si křesťanství, judaismus a další náboženství přisvojila mnohé mytické chování a symboly. Ve starověku mezi mytologií a historií neexistoval rozpor, neboť historické osoby se snažily napodobovat své archetypy, bohy či mytické hrdiny. V dalších etapách lidské minulosti se pak postoj k mýtu razantně proměňoval. Do dnešního dne existuje řada rozporuplných diskusí o tom, jak exaktně definovat mýtus, který má nesčetně kategorií a okruhů. Výstava „MYTHOS?“ představuje umělce ze sbírky Musea Montanelli, kteří jsou inspirováni nejen mýtem, ale i vírou a legendami. Často není možné definovat přesné hranice mezi jednotlivými okruhy. Dnešní svět, hlavně v prostoru, ve kterém žijeme, pouze poukazuje na modely bez doktríny a vzdělává mládež spíše ve všeobecné než v duchovní rovině. Soubor vystavených objektů nejrůznějších autorů sbírky, které záměrně splývají v jeden jediný mytický celek by měl být stopou ke znovunalezení slasti, kterou člověk zakoušel nebo poznával poprvé, výzvou pro obnovení dávné minulosti, blažené doby počátků…

Přejeme vám ten nejlepší zážitek