Nahlédněte s Jitkou Urbánkovou, radní pro oblast bytové politiky Prahy 2 na Telemedicínu: přínosy, implementace a výhledy do budoucna

05. Červen 2024 | Redakce LUXUS.cz | čtenost se zde objeví 05. 07. 2024

Ing. Jitka Urbánková vystudovala Univerzitu Pardubice a VŠE v Praze obor management. Pracovala na různých manažerských pozicích zejména v oblasti strategického řízení. Dlouhodobě se věnuje sociální oblasti a zdravotnictví. V Evropském parlamentu se chce zaměřit na udržitelnost zdravotnictví a sociálních služeb, implementace nových technologií a rodinné politice.

Paní Urbánková, jak byste vysvětlila hlavní přínosy telemedicíny pro laickou veřejnost?

Telemedicína je revolucí ve způsobu, jakým poskytujeme zdravotní péči, a to zejména v dnešní digitální době. Umožňuje lékařům monitorovat a léčit pacienty na dálku pomocí moderních komunikačních technologií. Tato metoda může zásadně zlepšit dostupnost lékařské péče, zejména v odlehlých nebo méně obsluhovaných oblastech, kde není dostatek zdravotních pracovníků. Navíc telemedicína snižuje potřebu fyzických návštěv u lékaře, což šetří čas a zdroje jak pro pacienty, tak pro zdravotní systém. Koncepce je motivována moderní lékařskou filozofií – chroničtí pacienti by měli trávit v nemocnici jen nezbytně nutný čas. Další léčba by měla ideálně probíhat doma pod pečlivým dohledem zdravotních profesionálů. Tento přístup nejen zvyšuje pohodlí a komfort pacientů, ale také výrazně snižuje míru hospitalizací a náklady na zdravotní péči. Další klíčovou výhodou v poskytování péče je zvýšení dostupnosti lékařské péče v odloučených regionech. Telemedpointy jsou skvělým příkladem využití technologií, umělé inteligence a zvyšování dostupnosti lékařské péče právě v odloučených oblastech. Ty, I přes veškeré politické deklarace, doposud trápilo snižování dostupnosti péče a odliv lékařů. Telemedicína zahrnuje diagnostiku a léčbu pacientů na dálku prostřednictvím telekomunikační technologie. Je to oblast zdravotní péče, která v posledních letech zažívá významný rozmach, zejména v reakci na potřebu efektivní a dostupné péče o pacienty nehledě na geografických bariérách. Klíčové přínosy telemedicíny zahrnují zvýšenou dostupnost specializovaných služeb, zejména pro venkov a odloučené lokality, snížení nákladů na poskytování zdravotní péče a schopnost nabídnout nepřetržitý monitoring pacientů. Je to výhodné zejména pro pacienty s chronickými onemocněními, jako jsou cukrovka, kardiovaskulární onemocnění a spánková apnoe, kde pravidelný monitoring a časté úpravy léčebných režimů jsou klíčové pro efektivní léčbu. Telemedicína je také kamenem pro akutní lékařské reakce a preventivní medicínu. Zjednodušuje procesy, skrze které jsou lékařské záznamy a data sdíleny mezi specialisty pro koordinovanější péči.

Často se hovoří o užití telemedicíny v odloučených lokalitách. Jaké jsou hlavní přínosy telemedicíny v odloučených lokalitách?

V odloučených lokalitách, kde může být přístup k tradiční zdravotní péči omezený, telemedicína nabízí zásadní řešení. Umožňuje pacientům zůstat ve svém domácím prostředí a zároveň získávat pravidelnou lékařskou péči. Lékaři mohou díky moderním technologiím monitorovat zdravotní stav pacientů na dálku a včas reagovat na potřebné léčebné zásahy. To nejen zvyšuje kvalitu života pacientů, ale také snižuje frekvenci a náklady na hospitalizace. Distanční péče také zahrnuje poradenství a vzdálené konzultace, které jsou klíčové pro prevenci a řízení chronických onemocnění.

Jak vidíte rozvoj a implementaci telemedicíny v EU?

V rámci EU bychom se měli zaměřit na tři hlavní oblasti: revize farmaceutické a zdravotnické legislativy, zlepšení IT legislativy pro zdravotnictví a zajištění, že telemedicína bude na evropské úrovni podporována jako legitimní a efektivní forma zdravotní péče – tedy bude nastaven legislativní rámec pro její využití. Je třeba se zasadit o to, aby byla telemedicína integrována do národních zdravotních systémů s plnou podporou EU, což by zahrnovalo financování inovací, školení zdravotnických pracovníků a harmonizaci technologických standardů napříč členskými státy. Dle průzkumů vychází, že další členské státy se výrazně více zajímají o veřejné zdraví, tato oblast se umístila v jiných členských státech na vrcholu žebříčku, kdežto u nás se o tom tolik nemluví. Každopádně odborná veřejnost má k dispozici data, kde můžeme zcela jasně vidět, že tento problém je časovanou bombou příštích let, kdy velké procento lékařů bude odcházet a dramaticky se zvýší skupina obyvatel o kterou bude nutné pečovat. To znamená, že bez rychlého a efektivního řešení bychom se mohli dostat do velkých problémů. Zcela jistě tato oblast bude jednou z klíčových témat příštích období a proto je důležitá připravenost hájit zájmy českých občanů, abychom si kvalitu našeho zdravotnictví udrželi.

Problém je také při shánění vlastního bydlení, mnoho mladých nedosáhne na hypotéku a nemohou si pořídit vlastní nemovitost. Je nějaká možnost, jak v této situaci mladým pomoci?

Jednoznačně na začátku, v době, kdy mladí chtějí budovat společný život a třeba i rodinu, je důležité mít nástroje, které umožní další generaci vlastní start do života. V tuto chvíli neexistuje žádný nástroj, který by na celostátní/celoevropské úrovni umožňoval mladým dostupné bydlení. Na komunální úrovni jsem nástroj pro podporu bydlení mladých rodin v kooperaci s kolegy z radnice realizovala. Konkrétně se jedná o možnost získání obecního bytu za zvýhodněné nájemné, aby mladá rodina nevydávala veškeré své příjmy na bydlení, ale měla prostor peníze směřovat k například pořízení vlastního bydlení, případně k možnosti pořízení dětí.

Zmínila jste podporu mladých, můžete být konkrétní?

Konkrétně se jedná o možnost získání obecního bytu za zvýhodněné nájemné, aby mladá rodina nevydávala veškeré své příjmy na bydlení, ale měla prostor peníze směřovat k například pořízení vlastního bydlení, případně k možnosti pořízení dětí. Pokládám za důležité, aby mladé rodiny měly možnost podpory při budování rodinného zázemí. Bydlení je pro značnou část mladých lidí v současné době těžko dostupné a ti, kteří zvažují založení rodiny a tím i spjatý výpadek příjmů jednoho z partnerů, toto rozhodnutí odkládají.

S tím souvisí, že stále stoupá věk prvorodiček, je to podle Vás kvůli tomu, že mladí se musí rozhodovat mezi kariérou a rodinou?

Ano, do značné míry je to ovlivněno zajištěním dostatečného příjmu a s tím bezpochyby kariéra souvisí. Vysoký věk prvorodiček pak přináší i další úskalí, o těch zdravotních by mohl vyprávět Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., renomovaný porodník a perinatolog.

Je podle vás vlastní bydlení základem?

Z dlouhodobého hlediska zcela jistě. Nemůžeme se srovnávat se státy, kde je nájemní bydlení zastoupeno vysokým poměrem, bez přihlédnutí k faktu, že v těchto státech je též zajištěn dostatečný příjem pro jeho občany v důchodovém věku. Jednoznačně mohu konstatovat, že v případě akcentace nájemního bydlení u nás bez zachování struktury bydlení ve vlastním, se nám toto vrátí jako bumerang v době, kdy tito lidé v nájemních bytech dosáhnou důchodového věku. A to nemluvím o stresu, který to u seniorů vyvolává v případě, že nemají stabilní zázemí a stále řeší nejistotu, zda budou schopni uspokojit svou základní životní potřebu, mezi kterou jistotu bydlení řadím. Jelikož tržní nájemné ze svých důchodů nebudou schopni hradit, skončí nám opět v sociálním systému a to bude nemalá zátěž pro státní rozpočet. Opět tedy platí, pokud pomůžeme mladým lidem na začátku k vlastnímu bydlení a povedeme je k zodpovědnému fungování, budeme si tak kromě jiného vychovávat i další generaci, která bude získávat zdravý vzor do života.

Co pro vás znamená luxus?

V dnešní době považuji za luxus volný čas.

Děkujeme za rozhovor

Galerie

Rozhovory

Radní oblasti bytové politiky

Tato společnost nemá v naší databázi žádné články